EKONOMIJA, 18. izdanje

U lepoj književnosti važi pravilo da treba čitati što starije autore koji su već potvrđeni u javnosti i na tržištu. Istovremeno se u nauci najčešće preporučuje da treba čitati što novije autore i tekstove. Kao što u medicini nema apsolutnog principa “nikad ili uvek” tako i prethodna pravilo treba uzeti sa izuzetkom.

Doskorašnji Predsednik odbora direktora Sistema federalnih rezervi u SAD (centralna banka) Alan Grinspen je u vreme par najvećih finansijskih i ekonomskih kriza tokom desetogodišnjeg perioda njegovog stabilnog rada dolazio natmuren na jutarnji sastanak. Prvo bi preneo svojim uvaženim kolegama najčešće veoma uglednim profesorima monetarne ekonomije, bankarstva i finansija da cele noći nije mogao da spava zbog brige za stabilnost tržišta. Potom bi im pričao da je u toku noći čitao Irvina Fišera, Džona Keneta Gelbrajta, Anu Švarc i Miltona Fridmana o velikoj ekonomskoj krizi 1929-1933. Poruka je bila jednostavna “ne tresti mnogo brod u vreme oluje”. Bilo mu je bitno da svi shvate da za 35 vekova ljudske istorije ili duže nije nište posebno novo izmišljeno u svetu finansija i bankarstva. Država i vladari ne smeju da troše novac građana što važi i za druge transaktore. Sve van toga vodi u krizu i propast.

Istrajnost poslednjeg univerzalnog ekonomiste XX veka

Mikelanđelo i još više Da Vinči bili su univerzalni umetnici svog vremena. Da li je vreme enciklopedista i univerzalnost do kraja potisnuto „sub-sub-sub“ pristupom u odnosu na „sub“ teško je reći. Savremeni trendovi u nauci upravo ukazuju da se novi prodori upravo ostvaruju u sferama multi-disciplinarnog pristupa. Činjenica da je pred nama „tek“ 18 izdanje dovoljno govori o neprolaznosti ovog udžbenika za vodeće koledže i škole ekonomije i menadžmenta širom sveta. Time se ovo delo svrstava uz radove giganata Adama Smita, Davida Rikarda, Džona Stjuarta Mila i Alfreda Maršala. Od prvog izdanja 1948., do danas je prodato više od milion primeraka. Na ovoj knjizi obrazovano par miliona ekonomista i menadžera. Prosperiteti i krize, ekspanzije i kontrakcije, inflacije i deflacije u SAD i širom sveta su dolazile i prolazile ali je Ekonomija ostajala i opstajala. Toliko o univerzalnosti pristupa, principa i poruka. Vodeći profesori ekonomije (makro i mikro) usmeravaju generacije svojih studenata na najnovija izdanja. Dolazi nova generacija prekrasnih udžbenika (Menkju, Viploš-Burda, Blanšar) ali pedagogija i standardi su oni koje je Samjuelson postavio. To je jasna rečenica, prekrasan ton poruke, dijagrami u funkciji teksta, kejnzijanski pristup koji je tolerantan za druge rakurse.

50 godina ekonomije kao predmeta na univerzitetima

Uvodni kursevi iz ekonomije koriste pristup odmerenog istoričara glavnih tokova savremenih ekonomskih doktrina i škola. To nas uči da shvatimo šta opstaje, šta se menja i šta nestaje.

Nobelova nagrada za ekonomske nauke 1970

Samjuelsonu je u obrazloženju Nobelove nagrade za radove u ekonomiji švedska Riksbanka navela: “Za naučni rad kroz koji je razvijena statička i dinamička ekonomska teorija i koji je aktivno doprineo uzdizanju nivoa analize u ekonomskoj nauci”.

Kroz sedam delova, trideset i četiri glave, pojmovnik, predmetni indeks na 775 stranica velikog formata u tvrdom povezu, višebojne štampe, sa 24 stranice predgovora dobijamo poruku koja nam je odaslana.

• U prvom delu se elaboriraju osnovni pojmovi, principi ekonomije, kako čitati dijagrame, šta je tržište, šta ponuda i tražnja.
Drugi deo se usko fokusira na mikroekonomiju – ponudu i potražnju i tržišta proizvoda. Geometrijski se analizira ravnoteža potrošača i troškovi, tržište savršene i nesavršene konkurencije, monopol, oligopol, neizvesnost i teorija igara.
Treći deo se bavi tržištima faktora proizvodnje, rada, zemlje i kapitala. Polazi se od načina na koji tržište određuje dohotke, šta je tržišna a šta ekonomska efikasnost.
Četvrti deo primenjuje mikroekonomske principe na međunarodnu trgovinu, države i okruženje. Tu su pitanja komparativne prednosti i protekcionizma, državno oporezivanje i rashodi, unapređivanje efikasnijih tržišta, ekološka zaštita, odnos efikasnosti i jednakosti.
• Makroekomija osvetljava pitanja ekonomskog rasta i poslovnih ciklusa u veoma obuhvatnom petom delu. Kroz analizu makroekonomskih statističkih podataka i izvedenih indikatora meri se ekonomska aktivnost, potrošnja i investicije, poslovne fluktuacije i teorija agregatne potražnje. Veoma je interesantan i lako objašnjen model multiplikatora, finansijska tržišta i pitanja novca, centralno bankarstvo i monetarna politika.
Šesti deo se bavi rastom, razvojem i globalnom ekonomijom. Dominira sam proces ekonomskog rasta, izazovi razvoju ekonomije, devizni kursevi i međunarodni finansijski sistem.
Sedmi deo tretira pitanja nezaposlenosti, inflacije i ekonomske politike. Objašnjava se fenomen nezaposlenosti i osnove agregatne ponude, načini i pristupi osiguranja stabilnosti cena, u čemu i oko čega ratuju zaraćene škole ekonomske misli, kako se kreiraju i implementiraju ekonomske politike za rast i stabilnost.

Samjuelson uvek za sebe govori da su njegovi interesi pre svega matematička ekonomija i ekonomsko novinarstvo. Ali pravi Samjuelson u duši jesu naučna istraživanja i predavanja. Uspeo je u svemu što je radio ili dotakao. Uspešni ljudi uspevaju u svemu radeći sve jednako dobro, motivisano i posvećeno bez obzira na značaj i koristi u datom trenutku. Rad profesora Samjuelsona se proteže od ekonomske teorije, linearnog programiranja, kejnzijanske ekonomije, ekonomije blagostanja, teorije međunarodne trgovine, teorije logičnog izbora, sve do dinamike ekonomske nauke. Sebe smatra samo “modernim ekonomistom” na desnom krilu demokratskog “Njudila”, koji je i danas ravnopravan pogled na svet ekonomije uz republikanski konzervativni liberalni monetarizam.

Za njegov poslednji rođendan došli su svi profesori koji znače nešto u svetu ekonomije, uglavnom nobelovci - njegovi đaci, i na simpozijumu mu od srca svojim radovima pokazali šta im stvarno znači. Nama znači još i više jer mnogo manje znamo, a više nam treba.

Autori: Pol A. Samjuelson, Villijam D. Nordhaus
ISBN: 978-86-86313-09-6
Izdavač: Mate d.o.o.
Godina: 2009.
Opšte informacije: Tvrdi povez, 800 str., 20,0 cm x 25,0 cm
Jezik: Srpski jezik
Link: iLearn.rs

Preporučujemo