Šta rade finansijski menadžeri?

 • Izvor: Profit magazin
 • 24.07.2018.
 • 15:00
 • Edukacija

Finansijski menadžer igra, ili bi tako trebalo da bude, veoma značajnu ulogu u određivanju ciljeva firme, determinisanju menadžment politike i u finansijskom uspehu firme. Otuda se odgovornosti finansijskog menadžera mogu odrediti tako da uključuju:

Finansijsku analizu i planiranje – determinisanje iznosa fondova koji su potrebni firmi; ako ste veća firma koja ima namere da ostvaruje višu stopu rasta biće vam potrebni veći fondovi (kapital).

Donošenje investicionih odluka – alokacija fondova u specifične oblike sredstava (to je upravo ono što vaša firma poseduje). Finansijski menadžer donosi odluke vezane za mešavinu (eng. Mix) i tipove sredstava koje je pribavila i kojima raspolaže firma, mogućim modifikacijama i zameni osnovnih sredstava, posebno kada produktivni delovi fiksne imovine postaju neefikasni i tehnološki i ekonomski zastareli.

Donošenje odluke o finansijskoj strukturi i strukturi kapitala – pribavljanje fondova po povoljnim uslovima (na primer po nižim kamatnim stopama, sa datom pozicijom gotovine i postojećim nivoom zaduženosti firme). Odluke kako će se pribavljati fondovi u mnogome zavise od toga da li je firma već suočena sa problemima neadekvatnog novčanog toka. Ako je to slučaj, bolje je koristiti dugoročne izvore finansiranja.

Menadžment finansijskih resursa – finansijski menadžment pozicije gotovine firme, zaliha i potraživanja radi postizanja više stope rentabilnosti pri datom nivou rizika.

Funkcije finansijskog menadžera:

A. Planiranje:

 • Dugoročno i kratkoročno finansijsko i korporativno planiranje
 • Budžetiranje tekućeg poslovanja i kapitalnih rashoda
 • Vrednovanje performansi (rezultati poslovanja)
 • Politika cena i predviđanje prodaje
 • Analiza uticaja ekonomskih faktora
 • Procena preuzimanja drugih firmi i dezinvesticija

B. Pribavljanje kapitala:

 • Kratkoročni izvori; troškovi i aranžmani
 • Dugoročni izvori; troškovi i aranžmani
 • Interno generisanje fondova

C. Administracija fondova:

 • Menadžment gotovine
 • Aranžmani sa bankama
 • Prijem, čuvanje i distribucija hartija od vrednosti i obaveza firme
 • Menadžment kredita i potraživanja firme
 • Menadžment specijalnih fondova firme (penzije, razvoj, ekstra osiguranje)
 • Menadžment investicionog portfelja

D. Računovodstvo i kontrola:

 • Zasnivanje računovodstvenih politika
 • Razvoj i izveštavanje o računovodstvenim podacima
 • Troškovno računovodstvo
 • Interna revizija
 • Sistem i procedure
 • Izveštavanje državnih kontrolnih organa
 • Podnošenje izveštaja i interpretiranje rezultata operacija top menadžerima
 • Poređenje performanse sa planovima poslovanja i standardima

E. Zaštita sredstava (imovine):

 • Obezbeđenje polisa osiguranja
 • Zasnivanje zdravih internih kontrola

F. Administracija poreza:

 • Zasnivanje poreskih politika i procedura firme
 • Priprema poreskih izveštaja
 • Poresko planiranje

G. Odnosi sa finansijskim investitorima:

 • Održavanje dobrih odnosa sa investicionom zajednicom
 • Konsultovanje sa analitičarima javne finansijske informacije

H. Vrednovanje i konsalting:

 • Konsultovanje i savetovanje sa ostalim izvršnim direktorima o biznis politikama firme, poslovanju, ciljevima i stepenu efektivnostiostvarenjaovih elemenata.

I. Menadžment informacionih sistema:

 • Razvoj i korišćenje računarske tehnologije
 • Razvoj i korišćenje informacionih sistema za menadžere
 • Razvoj i korišćenje sistema i procedura

 

Prethodni pregled predstavlja funkcije modernog finansijskog menadžera prema definiciji Insti­tuta izvršnih fi­nansij­skih di­rektora u SAD (eng. Financial Executives Institute), koji je nacio­nalna organizacija finan­sijskih mena­džera. Ovaj model u potpunosti odgovara našim potre­bama i perspektivama razvoja struke finansijskih me­nadžera u Srbiji. U svakom slu­čaju od veličine potrebe firme, njenih spo­sobnosti, posebno sposobnosti tima top menadžera za­visi u kojoj će meri prethodne odgovornosti biti razuđene i razvijene.

Preporučujemo