Javni konkurs za dodelu sredstava za novoosnovane startape Grada Beograda

 • Izvor: StartIt / Grad Beograd
 • 27.09.2018.
 • 09:58
 • Startup

Sekretarijat za privredu Gradske uprave grada Beograda raspisao je javni konkurs za podršku razvoju inovativnih delatnosti i samozapošljavanju nezaposlenih lica. U ove svrhe opredeljeno je 5.000.000 dinara, od kojih je maksimalni iznos po korisniku 1.000.000 dinara.

Sredstva su namenjena za pokrivanje infrastrukturnih i stručnih troškova za kompanije u prvoj godini poslovanja koje obezbeđuje Naučno-tehnološki park Beograd. Ovo podrazumeva kancelarijski poslovni prostor (posebne kancelarije i korišćenje zajedničkih prostorija u smislu sale za satanke, sale za prezentaciju i sl.), administrativne i stručne usluge (knjigovotstvena, pravna i sekretarska pomoć) i ostale relevantne usluge.

Oni koji su zainteresovani da se prijave na konkurs treba da ispune sledeće uslove:

 • da budu nezaposleni,
 • da imaju stečeno visoko obrazovanje,
 • da poseduju biznis ideju koja je inovativna,
 • da su državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda,
 • da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi postupak.

Pored popunjenog i potpisanog obrasca za prijavu (koji je dostupan na sledećem linku), od podnosilaca prijave se očekuje i da obezbede:

 • dokaz o stečenom visokom obrazovanju (diploma ili uverenje),
 • fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu,
 • dokaz da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi postupak:
  • uverenje iz kaznene evidencije izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova da lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
  • uverenje Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za za neko od krivčnih dela kao član organizovane kriminalne grupe;
  • uverenje Osnovnog suda u Beogradu da protiv lica nije pokrenut krivični postupak za neko od krivčnih dela kao krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare,
 • dokaz iz Nacionalne službe za zapošljavanje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica.

Nakon pristizanja prijava, one će biti rangirane po sledećim kriterijumima:

U slučaju istog broja bodova, prednost će imati oni podnosioci prijava koji se bolje rangiraju prema redosledu navedenih kriterijuma. Takođe, kada su jednom izabrani za korisnike sredstava, korisnici su dužni da se u roku od 30 dana registruju kao preduzetnici ili osnuju privredno društvo u kom će zasnovati radni odnos na neodređeno vreme.

Prijava i prateća dokumentacija podnose se lično ili poštom na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za privredu (Kraljice Marije br. 1, treći sprat). Rok za prijave je 8. oktobar do 15 časova.

Preporučujemo