Branko Ljutić: Šta je integrisano izveštavanje, čemu služi i koje su koristi? - SFAI Business School

  • Izvor: SFAI Business School
  • 21.08.2020.
  • 14:19
  • Finansije

Klasično i standardno finansijsko korporativno izveštavanje i revizija tamo gde je revizija statutarna - obavezna ili dobrovoljna predstavlja u skoro svim jurisdikcijama širom svetu zakonsku - statutarnu obavezu. Takvo izveštavanje je standardizovano i regulisano kroz Međunarodne računovodstvene standarde i Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja, u promulgaciji Odbora za međunarodne računovodstvene standarde – IASB, London, UK. Međunarodne standarde revizija i sa njom srodnih usluga uveravanja i neuveravanja reguliše sfera Međunarodnih standarda revizija – ISA koja je u nadležnosti Međunarodne federacije računovođa – IFAC, New York, USA. Serija finansijskih kriza tokom 20. veka i u prvoj dekadi 21. veka, strukturalni problemi i slabljenje finansijskih institucija na nacionalnom i globalnom planu uz prve obrise velike ekonomske i socijalne krize globalnih razmera koja će nastupiti nakon Pandemije COVID-19m ukazuju da nastaje potreba za nečim novim. Berzanski investitori, vanberzanski investitori i sve više i investicioni fondovi posredstvom berze ali i direktno tragaju za ciljanim firmama čija će vrednost rasti, što se ne reflektuje u finansijskim iskazima, planovima i projekcijama, zbog toga što navedene metodologije poseduje inherentne ograničenja u pogledu obuhvata izvora podataka koji su visoko standardizovani, ali sve uži jer se potrebe poslovanja firmi i privrede/a kao i poslovne informacije dinamički menjaju.

Integrisano izveštavanje – najnoviji inovativni pristup korporativnom izveštavanju

Integrisano izveštavanje je po svim svojim karakteristikama šire i obuhvatnije od Izveštaja menadžmenta. Glavni rezultat integrisanog izveštavanja je da predstavi put kreiranja vrednosti firme. Početak tog puta je integrisano razmišljanje i na toj osnovi integrisani menadžment. Takav pristup pruža poslovnoj organizaciji mogućnost da shvati i utiče na međusobne povezanosti između različitih operativnih funkcija i jedinica. Sagledavaju su višestruki kapitali koje koristi organizacija i njihovi efekti. Uvođenje integrisanog razmišljanja ja osnov i vodi ka integrisanim odlukama i akcijama koje razmatraju proces kreiranja vrednosti firme na kratak, srednji i dugi rok.
Uvođenjem integrisanog izveštavanja firma menja svoj strateški fokus. Sagledava bitna materijalna pitanja koja utiči na održivost poslovanja firme tokom vremena. U EU i širom sveta raste značaj i uloga obelodanjivanja nefinansijskih informacija u okruženju kada će na berzama biti sve manje mogućnosti uspešnih emisija akcija kroz inicijalne javne ponude akcija i to primarno za krupne korporacije. Firme srednje veličine će se rastuće suočavati pored praktično enomogućenog pristupa berzama (gde su razvijene berze u okviru grupacije OECD je takva situacija. Srednje uspešne firme u snažnoj ekspanziji će se suočavati sa kontrakcijom bankarskih zajmova, koja će biti sigurno znatno veća negu u razvijenim ekonomijama, tako da će afirmacija informacione vrednosti firme u pogledu kreiranja vrednosti postajati jedina validna ulaznica i spoj sa direktnim eksternim investitorima. Ovakvih investitora nema previše i tokom razvoja krize biće ih sve manje, ali će to u suštini po našoj oceni biti i jedini pravi i kvalitetni investitori.

Principi i standardi integrisanog izveštavanja

Principe i standarde integrisanog izveštavanja koji su dobrovoljni donosi Međunarodni savet za integrisano izveštavanje – IIRC, kao bazičnu referentnu tačku za one entitete koji žele da primenjuju integrisano izveštavanje. U procesu usvajanja integrisanog izveštavanja u srednim uspešnim preduzećima usmerenim na ekspanziju ključnu ulogu igraju stručnjaci koji imaju značajno iskustvo u ovoj oblasti u uvođenju metodologije integrisanog izveštavanja i pripremi prvog izveštaja.

Koristi za uspešno srednje preduzeća koje uvodi integrisano izveštavanje:

• Uvodi integrisano razmišljanje i integrisani menadžment
• Odgovara vlasničkoj strukturi firme srednje veličine koja se ne kotira na berzi
• Efikasno povezuje poslovne strategije srednje firme sa usmerenjem na višestruke kapitale
• Unapređuje dugoročne perspektive i objedinjeni pristupa vašoj firmi
• Unapređuje svest, značaj i rezultate procesa kreiranja vrednosti – što je jedina suština vaše firme
• Jača poverenje ključnih vlasnika i ostalih zainteresovanih u sadašnjost i budućnost firme
• Olakšava proces repozicioniranja na tržištu, kao ključni sa ulaskom i produbljujuću ekonomsku krizu
• Olakšava proces traganja za novom strateškom orijentacijom
• Osnažuje kvalitet korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti
• Pojednostavljuje proces transformacije vaše firme od kratkoročnog kreiranja profita kao dugoročnom kreiranju vrednosti – kako opstati u krizi
1- Struktura integrisanog izveštaja:
    o Pregled (Izveštaj Predsednika; O vašoj firmi; Šest kapitala; Izvori vašeg prihoda; Kako poslujete; Gde poslujete; Vrednost koju kreirate, Strateški plan 2021-2023.
2- Strateški pregled:
    o Poruka Predsednika vaše firme
    o Vaše performanse
    o Šta vaša firma isporučuje
3 – Korporativno upravljanje:
    o Izjava o regulatornoj usaglašenosti
    o Okvir vašeg sistema korporativnog upravljanja
    o Odbori-komisije odnosno tela upravljanja u vašoj firmi
    o Odbor direktora
    o Pravna struktura i vlasništvo
    o Menadžment tim
    o Interna revizija odnosno interna kontrola
    o Korporativna društvena odgovornost
    o Donacije
    o Etika i poslovno ponašanje
    o Zdravlje, bezbednost i prirodno okruženje
    o Nagrade revizorima
    o Značajni ugovori
• Performanse:
    o Pregled glavnog izvršnog rukovodioca za finansije-finansijskog direktora
    o Finansijski ključni indikatori poslovnih performansi
• Finansijske informacije:
    o Sertifikat sekretara firme
    o Izjava o odgovornosti direktora
    o Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima vaše firme
    o Iskaz finansijske pozicije
    o Iskaz o obuhvatnom dohotku
    o Iskaz o promenama na kapitalu
    o Iskaz novčanih tokova
    o Napomene uz finansijske izveštaje

Autor: Profesor dr Branko Ž. Ljutić, ovlašćeni revizor. Santa Fe Business School

Preporučujemo